ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 15-19ος αι.
banner
img Βιβλιογραφικός Οδηγός

Η παρούσα βάση δεδομένων στοχεύει στη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με τον παροικιακό ελληνισμό βιβλιογραφίας. Με τούς όρο "παροικιακός ελληνισμός" ή "ελληνική διασπορά" εννοείται η μόνιμη ή μακράς διάρκειας εγκατάσταση Ελλήνων, ως συνέπεια της μετακίνησής τους, μαζί με άλλους πληθυσμούς της Βαλκανικής Χερσονήσου, έξω από τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των βενετοκρατούμενων περιοχών ή του Ελληνικού Κράτους.

Το φαινόμενο αυτό της μετακίνησης και εγκατάστασης μπορεί να διακριθεί σε τρεις χρονικές περιόδους:

  • 15ος-16ος αι.,
  • 17ος αι.-αρχές 19ου αι. και
  • 19ος-20ός αι.